Juni: Vlaamse Trainersschool

KADEROPLEIDING: Ik wil een diploma behalen !
Sinds 1956 worden in Vlaanderen sportkaderopleidingen georganiseerd. Voortdurend werd getracht de opleidingen kwalitatief uit te bouwen, mogelijk te maken en zoveel mogelijk trainers/lesgevers op te leiden.
Op 1 januari 1994 is de Vlaamse Trainersschool (VTS) opgericht als samenwerkingsverband tussen het Bloso, de Vlaamse universiteiten met een opleiding LO (VUB, UGent, KU Leuven) en de Vlaamse Sportfederatie (VSF) als vertegenwoordiger van alle door de Vlaamse overheid erkende sportfederaties. Later werd dit samenwerkingsverband uitgebreid met de hogescholen LO.
Bij de ondertekening van het samenwerkingsprotocol door de verschillende partners werd de Vlaamse Trainersschool officieel erkend als uitvoerend orgaan om de decretale opdracht van het Bloso inzake sportkaderopleiding te helpen realiseren.
Deze opdracht wordt op verschillende vlakken gerealiseerd:

1. Opleidingsverstrekker
De VTS verstrekt een brede waaier aan opleidingen:

  • sporttakgerichte en aanvullende sporttakgerichte opleidingen;
  • begeleidingsgerichte en beroepsgerichte opleidingen.

2. Erkenningsorgaan
De VTS wordt in heel wat Vlaamse decreten en uitvoeringsbesluiten genoemd als referentieorgaan voor de erkenning van kwalificaties in de sport.

3. Kenniscentrum
Met de oprichting van de pedagogische cel in 2000 heeft de VTS heel wat wetenschappelijke expertise kunnen ontwikkelen en is uitgegroeid tot een kenniscentrum op sportpedagogisch vlak.

4. Adviesorgaan
De VTS wordt door diverse actoren regelmatig geconsulteerd voor advies in het kader van de realisatie van kwaliteitsgerichte doelstellingen zoals medisch verantwoord sporten, topsport, breedtesport, diversiteitsbeleid, enz.

5. Partnerships
De laatste jaren verleent de VTS eveneens haar actieve medewerking bij de uitbouw van sportkaderopleiding via partnerships met andere sportactoren zoals KMILO, Syntra Vlaanderen, Onderwijs (sporthumaniora, hogescholen, enz.), penitentiaire complexen, buitenschoolse opvang, enz.

DENKCELLEN o.l.v. de Directeur Sportkaderopleiding

In de samenstelling van deze denkcellen is het samenwerkingsverband terug te vinden (universiteiten, hogescholen, sportfederatie(s) en Bloso).De Stuurgroep overkoepelt de denkcellen en werkgroepen die per sporttak zijn opgericht. Een denkcel wordt geleid door een Directeur Sportkaderopleiding die de opleidingen plant en bewaakt. Elke sporttak heeft zijn denkcel.

OPLEIDINGEN

Om een kwalificatie te behalen als begeleider van sportbeoefenaars neemt men in Vlaanderen deel aan sportkaderopleidingen aangeboden door de Vlaamse Trainersschool (VTS). Naargelang de intentie van de kandidaat is er keuze uit opleidingen op verschillende niveaus: Initiator, Instructeur B, Trainer B en Trainer A.
Eerder verworven kwalificaties (EVK) behaald via andere opleidingsverstrekkers (bv. in het buitenland) kunnen door de VTS worden erkend indien deze voldoen aan bepaalde inhoudelijke voorwaarden.
Eerder verworven competenties (EVC) als sportbegeleider kunnen uitzonderlijk door de VTS worden erkend via een onderzoek dat kan leiden tot gedeeltelijke of volledige vrijstelling van een opleiding.

KLIK HIER voor de vrijstellingstabel algemeen gedeelte
KLIK HIER voor de assimilatietabel

OPLEIDINGSSTRAMIENEN
Initiator
Module 1: algemeen gedeelte
Module 2: sporttechnische module
Module 3: didactisch – methodische module

Trainer B
Module 1 A&B: algemeen gedeelte
Module 2: disciplineoverschrijdende module
Module 3: didactisch – methodische module

Trainer A
Module 1A: algemeen gedeelte
Module 1B: aanvullende voordrachten algemeen gedeelte
Module 2: disciplineoverschrijdende module
Module 3: didactische– methodische module

TOELATINGSVOORWAARDEN

Initiator:
Leeftijd
Minstens 17 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde
Voor de start van module 1 in het bezit zijn van het brevet "Rijvaardigheidsbrevet Initiator Paardrijden”. Je kan dit brevet behalen bij VLP of LRV.

Trainer B:
Algemene voorwaarde(n)
Kwalificatie: het diploma van ‘Initiator Paardrijden (Olympische disciplines)’ bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.

Leeftijd
Minstens 19 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde
Zelf instaan voor een geschikt paard dat in staat is om een tweetal uur per dag te werken op het niveau Rijvaardigheid Trainer B.
Om Module 2 te kunnen starten, dient men in het bezit te zijn van het brevet "Rijvaardigheid Trainer B Paardrijden - Discipline Dressuur" te behalen bij LRV of VLP. Info zie website beide sportfederaties.

Trainer A:
Algemene voorwaarde(n)
Kwalificatie: het diploma van Trainer B (van dezelfde discipline) bezitten of ermee gelijkgesteld zijn.
Leeftijd
Minstens 21 jaar worden in de loop van het kalenderjaar waarin de cursus start.

Sporttechnische voorwaarde
Zelf instaan voor een geschikt paard dat in staat is om een tweetal uur per dag te werken op het niveau Rijvaardigheid Trainer A.
Om Module 2 te kunnen starten, dient men in het bezit te zijn van het brevet "Rijvaardigheid Trainer A Paardrijden - Discipline Dressuur" te behalen bij LRV of VLP.

MEER INFO
Vlaamse Trainersschool: www.bloso.be/vts
Vlaamse Liga Paardensport vzw:www.vlp.be
Landelijke Rijverenigingen vzw: www.lrv.be